search ดูทั้งหมด

Total : 848 Record  
ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์รายงาน IUU จำนวน 220 เล่ม ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (update : 19 ม.ค. 2560)
ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (update : 18 ม.ค. 2560)
ราคากลาง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 ชุดรายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (update : 18 ม.ค. 2560)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีพิเศษ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (update : 18 ม.ค. 2560)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 โดยวิธีกรณีพิเศษ ของกองโครงการอันเรื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (update : 18 ม.ค. 2560)
ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (update : 17 ม.ค. 2560)
ราคากลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 รายการ กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (update : 17 ม.ค. 2560)
ราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 10,000 ลิตร ของ สำนักงานเลขานุการกรม (update : 13 ม.ค. 2560)
ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลการทำประมงของเรือประมงไทย (CIUU) โดยวิธีพิเศษ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (update : 12 ม.ค. 2560)
ราคากลาง การจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองของ ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) บนระบบ Cloud computing ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (update : 10 ม.ค. 2560)
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (update : 04 ม.ค. 2560)
ราคากลาง จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 8 คัน ของกองตรวจการประมง (update : 30 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (update : 22 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูปลาช่อนในลำแม่ลา กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนรอบลำแม่ลาและพื้นที่ใกล้เคียง ของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี (update : 21 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง จ้างแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ของกองประมงต่างประเทศ (update : 20 ธ.ค. 2559)
ราคากลางงานเพื่อผลิตจุลินทรีย์น้ำ ปม.1 และเก็บตัวอย่างกุ้งส่งตรวจวิเคราะห์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) (update : 19 ธ.ค. 2559)
ราคากลางงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรควัตว์น้ำ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) (update : 19 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง การซื ้อหมึก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองคลัง (update : 16 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (update : 16 ธ.ค. 2559)
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร (update : 15 ธ.ค. 2559)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ รวม 4 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (update : 15 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง สอบราคาซื้ออาหารปลาทะเลชนิดเม็ด จำนวน 11,600 กิโลกรัม ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) (update : 15 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (update : 15 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองคลัง (update : 15 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง จ้างงานรักษาความปลอดภัยห้องควบคุมระบบเครือข่าย ศทส. กรมประมง ของศทส. (update : 14 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง จ้างเก็บดูแลรักษาของกลาง ของกองกฎหมาย (update : 14 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง โครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย ของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี (update : 13 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง ยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย ของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี (update : 13 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง จัดจ้างซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมงมหิดล จำนวน 1 ลำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (update : 13 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) (update : 13 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของกองพัฒนาะระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (update : 13 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองพัฒนาะระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (update : 13 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ของกองพัฒนาะระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (update : 13 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายบการ ของศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) (update : 09 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง การจ้างเหมางานธุรการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (update : 09 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง การจัดวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) (update : 09 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (update : 09 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (update : 09 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (update : 09 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวจำนวน 3 รายการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง (update : 09 ธ.ค. 2559)

Total : 848 Record | PAGE 1/22 :   
1
  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   >>