การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จัดซื้อ-จัดจ้าง ประกวดราคา  
  ราคากลาง (19 ม.ค. 2560)
  ขอบเขตงาน TOR (10 ม.ค. 2560)
  เอกสารประกวดราคา (18 ม.ค. 2560)
  ใบยื่นข้อเสนอ (20 ต.ค. 2559)
  ยื่นซองประกวดราคา (18 ม.ค. 2560)
  ประกาศผล (13 ม.ค. 2560)
  ประกาศยกเลิก (23 ธ.ค. 2559)